Püsimeigikoolitused Tartu kesklinnas

Õppekorraldus

Naturee Beauty OÜ pakub individuaalkoolitusi püsimeigi valdkonnas. (Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 209618).

Naturee Beauty OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi. Täienduskoolituste korraldamisel lähtutakse kehtivast täiskasvanute täiendkoolituse seadusest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

Naturee Beauty OÜ pakub individuaalkoolitusi püsimeigi valdkonnas. (Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 209618).

Õppe sihtgrupp: kõik püsimeigi valdkonnast huvitatud, baaskoolitustel osalemiseks ei ole eelnev kogemus vajalik.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt põhiharidus, isikut tõendava dokumendi ja nõuetekohase tervisetõendi olemasolu.

Registreerimine: kooli kodulehel www.naturee.ee vastavas rubriigis või e-postiga aadressil [email protected]

Tingimused ja tasumine:

Õpingute graafik on paindlik, õppetundide ajad lepitakse kokku koolituslepingus. Õppetunni toimumisaega võib põhjendatud vajadusel muuta, kui õppija teatab sellest vähemalt 24 tundi ette. Vastasel juhul loetakse tund toimunuks. Kui õppetunni toimumise aega muudetakse koolitaja algatusel, siis toimub tund igal juhul muul ajal. Koolitatav võib mõjuval põhjusel loobuda koolitusest enne esimest õppetundi. Sel juhul tagastatakse talle sissemakstud summa täies ulatuses 2 nädala jooksul avalduse esitamise päevast. Hilisemal õppijapoolsel ülesütlemisel koolitustasu ei tagastata. Praktiliste tööde tegemiseks abistab modellide leidmisel koolitaja, protseduurid on modellile tasulised.

Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe õppekeskkonnas.

Väljundid: on antud iga õppekava juures.

Hindamismeetodid: arvestus (vaatlus praktilise õppetöö käigus, test või vestlus).

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% mahus ja vastavalt läbitavale koolitusele nõutud isesesvate tööde sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõpuarvestus positiivsele tulemusele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend – kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales alla 75% õppetundidest.

Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine on tasuline: 25 eur; maksmine toimub arve alusel.

Tellimise kord: Vastav avaldus tuleb saata e-mailile, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, koolituse nimetuse, koolituse toimumise võimalikult täpne aeg.

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine:

– õppekavad on koostatud vastavalt täiskasvanute täiendkoolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele

– erialaste täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on võimalusel kehtivad kutsestandardid
– õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

– täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad
– täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatelt on nõutav täiskasvanute koolitamise kogemus

– koolitajate kvaliteeti hinnatakse muuhulgas õppijate tagasiside põhjal

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

– on olemas vajalik materiaalne baas koolituste korraldamiseks selleks sobivates ja tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides

– õppegruppide suurus varieerub sõltuvalt koolituse sisust eesmärgiga tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Tagasiside kogumine ja tegevuste analüüs küsib peale igat koolitust osalejatelt.
Tagasisidet osalejatelt kogutakse pärast iga koolituse lõppemist nii paberkandjal kui ka kooli kodulehe ja Facebook´i konto kaudu.

Tagasiside, õpitulemuste (väljundite saavutamine) ja koolitajate tähelepanekute analüüs on aluseks õppekavade väljatöötamiseks.

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste (klientide) privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist ja edastamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega (GDPR).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime,telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on täienduskoolituse korraldamine: koolituslepingute sõlmimine, isikustatud tunnistuste väljastamine.

Naturee Beauty OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest aadressil [email protected]

Privaatsuspoliitika tingimused

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.